Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

8. Nid wyf yn cytuno â'r penderfyniad ynglŷn â fy hawliad budd-dal. Beth wna i nesaf?

Eich hawl i herio penderfyniad ynglŷn â budd-daliadau

Credwch y gwrthodwyd ar gam eich hawliad am fudd-dal neu os nad ydych wedi derbyn y swm cywir, mae gennych hawl i herio hyn. Fel rheol, dylech yn gyntaf gysylltu â'r asiantaeth a wnaeth y penderfyniad a'i hysbysu ar bapur eich bod eisiau iddi ailedrych ar y penderfyniad. Dylech gadw copi o'ch llythyr.

Mae'n syniad da ceisio cyngor arbenigol yn gyntaf i sicrhau eich bod yn dweud wrth yr asiantaeth bopeth allai ei pherswadio i newid ei phenderfyniad. Gall ein hymgynghorwyr budd-daliadau lles eich helpu - ffoniwch 08001 225 6653 i siarad ag un.

Os ydych eisiau i asiantaeth ailedrych ar benderfyniad, fel rheol rhaid i chi wneud hyn o fewn un mis o'r penderfyniad gwreiddiol (er y gellir ymestyn y terfyn amser hwn i 13 mis mewn rhai achosion).Mewn sefyllfaoedd eraill (er enghraifft, petai'r asiantaeth wedi gwneud camgymeriad wrth benderfynu ar eich hawliad) ni cheir terfyn amser.

Petai'r asiantaeth yn newid y penderfyniad o'ch plaid, fel rheol bydd y budd-dal yn cael ei dalu o ddyddiad y penderfyniad gwreiddiol.

Os nad ydych yn hapus â'r penderfyniad newydd, gallwch apelio i dribiwnlys apeliadau Dylech wneud hyn o fewn mis o'r penderfyniad newydd. Fodd bynnag, gallwch apelio ar unwaith os dymunwch, heb ofyn am i'r penderfyniad yn gyntaf gael ei ailystyried. Er enghraifft, os yw'r rhesymau pam fod y penderfyniad yn anghywir yn gymhleth, gall y bydd apelio'n gyflymach.

Ymdrinnir ag apeliadau gan dribiwnlys annibynnol, sydd ar wahân i'r swyddfa fudd-daliadau Os ydych yn apelio, rhaid i chi ysgrifennu at y swyddfa a wnaeth y penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn. Mae gan bob swyddfa ei ffurflenni apelio y dylech eu llenwi os gallwch. Os na allwch gael ffurflen, bydd llythyr yn dderbyniol.

Mae angen i'r ffurflen apelio neu'r llythyr ddisgrifio'r penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn a'r prif reswm dros gredu ei fod yn anghywir.

Wrth apelio yn erbyn penderfyniad ynglŷn â budd-dal nawdd cymdeithasol, bydd person a elwir yn benderfynwr yn edrych drachefn ar y penderfyniad i weld a ddylid ei newid. Pe na bai'n newid y penderfyniad gwreiddiol, bydd eich apêl yn mynd yn awtomatig i dribiwnlys apeliadau, fydd yn edrych ar y penderfyniad.

Os aiff eich apêl i dribiwnlys apeliadau, mae gennych ddewis o:

  • fynd i wrandawiad llafar lle gallwch gyflwyno'ch achos eich hun; neu
  • adael i'r tribiwnlys benderfynu ar eich achos yn seiliedig ar yr hyn sydd yn eich ffurflen hawlio a'ch ffurflen neu lythyr apelio.

Fel rheol mae'n well mynd i wrandawiad llafar lle gallwch egluro'ch achos gerbron y tribiwnlys. Gallwch fynd â rhywun gyda chi os dymunwch, a gorau oll os oes ganddo arbenigedd cyfreithiol. Rhaid i chi roi gwybod i'r tribiwnlys pa fath o wrandawiad y dymunwch ei gael, neu fel arall gall na fydd eich apêl yn cael gwrandawiad o gwbl.

Mae'r rheolau parthed credydau treth yn wahanol. Gallwch gael gwybodaeth am gredydau treth gan Linell Gymorth Credydau Treth ar 0845 300 3900.

Os gwrthodwyd eich hawliad am fudd-dal a'ch bod angen help i ddelio â hyn neu unrhyw wedd ar fudd-daliadau lles, awgrymwn eich bod yn siarad ag un o'n hymgynghorwyr budd-daliadau lles ar 08001 225 6653 er mwyn cael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau