Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

7. Problemau ynglŷn â chael credyd?

Eich hawliau wrth ddelio â gwrthodiad i gael credyd.

Wrth benderfynu p'un ai cynnig credyd i chi ai peidio, defnyddia'r rhan fwyaf o fenthycwyr gyfuniad o wybodaeth a gedwir gan yr asiantaethau cyfeirnod credyd a'u system sgorio credyd eu hunain. Nid oes y fath beth â "rhestr ddu" o bobl y bydd benthycwyr yn gwrthod rhoi benthyg iddynt.

Sgorir credyd trwy ddosrannu pwyntiau am rai meini prawf neilltuol. Er enghraifft, gallwch gael pwyntiau am fod yn gofrestredig ar y rhestr etholwyr. Po fwyaf o bwyntiau a ddosrennir i chi, mwyaf tebygol fydd hi y bydd y darparwr credyd yn rhoi benthyg i chi. Mae gan gredydwyr gwahanol feini prawf sgorio gwahanol, felly fe all y'ch gwrthodir gan rai ond y'ch derbynnir gan eraill.

Os gwrthodwyd rhoi credyd i chi, gallwch:

  • ofyn i'r darparwr credyd pam – er na fydd raid iddo roi rheswm manwl i chi; a
  • chael copi o'ch ffeil gyfeirnod credyd oddi wrth unrhyw un (neu'r cyfan) o'r tair prif asiantaeth cyfeirnod credyd: Call Credit www.callcredit.co.uk, Equifax www.equifax.co.uk ac Experian www.experian.co.uk.

Gallwch gael copi o'ch ffeil cyfeirnod credyd trwy wneud cais ysgrifenedig (neu ar-lein), gyda'ch enw, cyfeiriad, dyddiad geni a chyfeiriadau blaenorol y chwe blynedd diwethaf. Bydd yn rhaid i chi wneud taliad bychan am gopi o'ch ffeil.

Os oes camgymeriad neu fod rhywbeth ar eich ffeil yn anghywir, gallwch ofyn i'r asiantaeth cyfeirnod credyd ei ddileu neu ei newid, neu ychwanegu nodyn ar eich ffeil. Os oes gennych gredyd rhagosodedig neu ddyfarniad llys sirol ar eich ffeil gredyd, dylai'r asiantaeth cyfeirnod credyd, fel rheol, ei symud ar ôl chwe blynedd.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â gwrthodiad am gredyd neu unrhyw wedd arall o ddyled, argymhellwn eich bod yn siarad ag un o'n ymgynghorwyr dyledion ar 08001 225 6653. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau