Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

6. Beth yw fy hawliau mewn Cytundeb Hurbwrcas neu Werthiant Amodol?

Yr hyn a allwch ei wneud a'r hyn na allwch ei wneud yn ystod cytundeb hurbwrcas neu werthiant amodol.

Os ydych yn prynu nwyddau fel car neu ddodrefn dan hurbwrcas (HP) neu gynllun cyffelyb, a elwir yn ‘gytundeb gwerthiant amodol', nid ydych yn berchen arno hyd nes y byddwch wedi talu'r taliad olaf. Tan hynny, eiddo'r credydwr ydyw (y cwmni cyllido).

Gallwch, os mynnwch, derfynu'r cytundeb yn gynnar trwy ysgrifennu at y cwmni cyllido yn datgan yn eglur eich bod yn dymuno terfynu'r cytundeb. Petaech yn terfynu'r cytundeb yn gynnar, rhaid i chi ddychwelyd y nwyddau ac fel rheol bydd yn rhaid i chi dalu hanner y swm dyledus dan y cytundeb, llai'r taliadau a wnaethoch eisoes.

Os methwch â thalu rhai taliadau, mae'r hyn a all y cwmni cyllido ei wneud yn dibynnu ar faint ydych chi wedi ei dalu eisoes:

  • Os ydych wedi talu llai na thraean o'r cyfanswm sydd arnoch, gall y cwmni cyllido adfeddiannu (cymryd yn ôl) yr eitem – ond yn unig os ydyw mewn man cyhoeddus. Felly gallant adfeddiannu car, ond ni allant ddod i mewn i'ch cartref a chymryd dodrefn.
  • Os ydych wedi talu traean neu ragor o'r cyfanswm, rhaid i'r credydwr gychwyn achos llys i gael y nwyddau yn ôl neu i'ch cael chi i dalu. Yn yr achos hwn, bydd y llys yn anfon dyddiad gwrandawiad atoch, pryd y bydd yn penderfynu a fydd raid i chi ddychwelyd yr eitem neu a fydd yn gallu derbyn cynnig gennych i dalu.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â chytundeb hurbwrcas neu unrhyw wedd arall o ddyled, argymhellwn eich bod yn siarad ag un o'n ymgynghorwyr dyledion ar 08001 225 6653. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau