Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

3. Beth a olyga mynd yn fethdalwr?

O blaid ac yn erbyn methdaliad pan fo gennych ddyledion na allwch fforddio'u talu.

Dewis yw methdaliad os oes gennych ddyledion mawrion na allwc fforddi eu had-dalu dros gyfnod o amser rhesymol. Os ewch yn fethdalwr bydd asiantaeth o'r llywodraeth o'r enw Derbynnydd Swyddogol yn dod yn gyfrifol am reoli eich materion ariannol. Gall ofyn i chi roi taliadau i'ch credydwyr ar lefel y gallwch ei fforddio hyd at dair blynedd.

Gellir eich gwneud yn fethdalwr gan eich credydwyr neu gallwch wneud cais eich hunan i gael eich gwneud yn fethdalwr (fe'i gelwir yn ‘ddeisebu am fethdaliad').

Nid yw methdaliad yn ddewis hawdd. Dylech gael cyngor arbenigol cyn gwneud cais i'ch gwneud eich hun yn fethdalwr, oherwydd gall fod y bydd ffyrdd eraill o ddelio â dyledion yn well ar eich cyfer. Fel rheol, methdaliad yw'r dewis gorau pan fo gennych ddyledion mawrion y cymer flynyddoedd lawer i'w had-dalu. Fe all nad yw'n addas os:

 • oes gennych swydd o fath arbennig (er enghraifft, os ydych yn gweithio ym myd arian neu os ydych yn gyfreithiwr), oherwydd ni fyddwch yn gallu gwneud y gwaith hwnnw;
 • ydych yn berchen (neu eich bod yn prynu) eich cartref eich hun oherwydd gallech ei golli;
 • oes gennych asedau eraill (y gallasech eu colli); neu
 • os ydych yn debygol o etifeddu arian neu nwyddau yn ystod cyfnod y methdaliad, oherwydd fe all na fyddwch yn cael ei gadw..

Ac fe geir rhai mathau o ddyledion y bydd yn rhaid i chwi eu talu wedi'r methdaliad:

 • dirwyon ynadon;
 • cynhaliaeth partner neu blant;
 • dyledion twyll;
 • benthyciadau myfyrwyr;
 • iawndal sydd arnoch i rywun arall.

Yn olaf, rhaid i chi wneud cyfandaliad, yn cynnwys:

 • £345 i'r Derbynnydd Swyddogol; a
 • £150 ffioedd llys.

Gallwch wneud cais am i ffi'r llys gael ei hepgor os ydych yn derbyn budd-daliadau neilltuol neu eich bod yn methu fforddio'i thalu.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â methdaliad, neu unrhyw wedd arall ar ddyled, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr dyledion ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau