Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

2. Mae fy nghredydwyr yn galw arnaf yn barhaus. Beth alla i ei wneud?

Eich hawliau wrth ddelio â phobl yr ydych mewn dyled iddynt.

Gelwir pobl y mae arnoch arian iddynt yn gredydwyr. Gall credydwyr a'u hasiantau casglu dyledion eich ffonio neu ysgrifennu atoch i geisio'ch perswadio i dalu'r arian sydd arnoch yn hytrach na dwyn achos llys i'ch erbyn i geisio cael yr arian sydd arnoch. Pwerau cyfyngedig i gael arian oddi arnoch sydd gan y rhan fwyaf o gredydwyr oni bai bod llys wedi'ch gorchymyn i dalu arian a bod chwithau wedi peidio â gwneud hynny. Gall rhai credydwyr grybwyll y gallant eich gwneud yn fethdalwr am ddyledion o £750 neu fwy. Anaml iawn y cymer credydwr y llwybr hwn.

Petai credydwyr yn eich ffonio, mae'n bwysig egluro eich bod yn cael anawsterau ariannol a sut y bwriadwch ddatrys y sefyllfa. Os gwnaethoch hyn a bod credydwyr neu eu casglwyr dyledion yn dal i alw arnoch yn rheolaidd, fe all yr ystyrir hyn yn aflonyddu.

Ni ddylai credydwyr roi pwysau afresymol (gormodol) arnoch i dalu rhagor na'r hyn y gallwch ei fforddio. Dywed canllawiau Swyddfa Masnach Deg ynglŷn â chasglu dyledion na ddylai credydwyr, er enghraifft:

  • eich ffonio'n rhy aml;
  • pwyso arnoch i werthu'ch eiddo neu'ch asedau (meddiannau) i ad-dalu eich dyledion; na
  • phwyso arnoch i fynd i ddyledion pellach er mwyn ad-dalu eich dyledion.

Os yw credydwr yn torri'r canllawiau hyn dylech gofnodi galwadau ganddo, ynghyd â dyddiad ac amser pob galwad, enw'r sawl y siaradoch ag ef, a chrynodeb o'r hyn a ddywedwyd. Dylech hefyd gadw copïau o lythyrau a dderbyniwyd ac a anfonwyd gennych. Os ydych eisiau cwyno am gredydwr, dylech gysylltu â Cyswllt Defnyddwyr neu eich Swyddfa Safonau Masnach leol.

Os oes angen cymorth arnoch i ddelio â'ch credydwyr, neu unrhyw wedd arall ar ddyled, fe'ch argymhellwn i siarad ag un o'n ymgynghorwyr dyledion ar 08001 225 6653 i gael cyngor arbenigol. Mae cyngor arbenigol ar y ffôn i'w gael yn unig ar gyfer y sawl sy'n gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

nôl i'r dechrau