Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

42. Sut mae newid fy enw?

Gall unrhyw un dros 16 oed newid ei enw ar unrhyw adeg.Gallwch newid eich enw cyntaf, eich cyfenw neu'r ddau.Gallwch ychwanegu enwau newydd neu hepgor enw nad ydych ei eisiau.Gallwch ddefnyddio'ch enw newydd ar gyfer popeth, yn cynnwys priodi neu wneud cais am basbort.Ond ni ddylech newid eich enw er mwyn twyllo person arall.

Nid oes raid i chi ddilyn unrhyw drefn gyfreithiol i newid eich enw.Yn syml, rydych yn dechrau defnyddio'r enw newydd yn hytrach na'r hen un.Fodd bynnag, gall y bydd rhai sefydliadau angen tystiolaeth ysgrifenedig eich bod wedi newid eich enw oherwydd ni allwch newid eich tystysgrif geni (ac eithrio dan amgylchiadau cyfyngedig iawn).

Gall tystiolaeth ysgrifenedig fod yn llythyr gan feddyg, offeiriad neu gyfreithiwr, neu gyhoeddiad yn y wasg. Gall y bydd yn well gennych wneud ‘datganiad statudol' neu newid eich enw trwy weithred newid enw (gweler isod).

Os ydych yn newid eich enw wrth briodi neu wrth gofrestru partneriaeth sifil, fel rheol bydd copi o'r dystysgrif briodas neu dystysgrif partneriaeth sifil yn ddigon o dystiolaeth o'r newid.

Os cewch ysgariad neu os diddymwch eich partneriaeth sifil, gall y byddwch eisiau defnyddio'r enw oedd gennych o'r blaen. Fel rheol bydd copi o'r dystysgrif ysgariad neu'r dystysgrif diddymu yn ddigon o dystiolaeth eich bod wedi newid eich enw. Os ydych eisiau mynd yn ôl i ddefnyddio'r enw a roddwyd i chi ar eich genedigaeth, gall y bydd angen i chi gyflwyno tystysgrif geni.

Derbynnir datganiad statudol fel tystiolaeth o newid eich enw ar gyfer y rhan fwyaf o ddibenion. Yn syml, datganiad ydyw sy'n dweud eich bod eisiau rhoi'r gorau i ddefnyddio'ch hen enw a mabwysiadu un newydd.

Mae gweithred newid enw yn ddatganiad ffurfiol ar gyfer profi bod eich enw wedi newid. Nid oes ei angen ar y rhan fwyaf o bobl sy'n newid eu henwau. Ond gall y bydd ei angen ar gyfer pethau megis gwneud cais am basbort.

Fel plentyn neu berson ieuanc o dan 18 oed, ni allwch newid eich enw trwy weithred newid enw ond yn unig gan berson sydd â chyfrifoldeb rhiant drosoch. Fodd bynnag, os ydych dros 16 oed, ni ellir gwneud hyn ond yn unig gyda'ch caniatâd.

nôl i'r dechrau