Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Beth yw cam-drin yn y cartref?

Cam-drin yn y cartref yw ymddygiad gorthrymus a bygythiol gan un oedolyn, dyn fel rheol, tuag at un arall, dynes fel rheol, o fewn perthynas agos.

Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, meddyliol neu emosiynol.Mae cam-drin ariannol ac ynysu cymdeithasol hefyd yn elfennau cyffredin.

Gall y trais neu’r cam-drin fod yn wirioneddol neu'n fygythiol, a gall digwydd yn achlysurol neu'n rheolaidd.

Gall cam-drin yn y cartref ddigwydd i unrhyw un, mewn pob math o berthynas yn cynnwys heterorywiol, lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.Gall pobl ddioddef cam-drin yn y cartref beth bynnag fo'u grŵp cymdeithasol, dosbarth, oedran, hil, anabledd, rhyw neu ffordd o fyw.Gall y cam-drin gychwyn ar unrhyw adeg; mewn perthynas newydd neu ar ôl treulio llawer o flynyddoedd gyda'i gilydd.

Mae pob math o gam-drin (meddyliol, ariannol, emosiynol a chorfforol) yn deillio o ddyhead y cam-driniwr am rym a rheolaeth.Nid yw cam-drin o'r fath fyth yn dderbyniol.

Cam-drin corfforol yw'r math mwyaf amlwg ac mae'n cynnwys trais gwirioneddol megis taro, brathu, poeri, cicio neu wthio.Yn aml bydd y cam-driniwr yn sicrhau na fydd cleisiau nac anafiadau eraill yn weledol.Mae cam-drin corfforol hefyd yn cynnwys bygwth trais, trwy air neu weithred, sy'n gwneud i chi ofni ymosodiad gwirioneddol.

Yn aml, bydd y person sy'n defnyddio camdriniaeth seicolegol ac emosiynol yn ceisio ynysu a rheoli'r person, yn ogystal â defnyddio geiriau i'w tanseilio. Gall hyn fod yn feirniadaeth, anghymeradwyo ffrindiau a theulu yn barhaus a gwneud i rywun wisgo neu ymddwyn mewn ffordd arbennig. Gall hefyd gynnwys gweithredoedd mwy difrifol megis mudo'n aml neu i ardal anghysbell, rhwystro defnyddio ffôn a dulliau eraill o gyfathrebu, neu fygwth aelodau o'r teulu, plant neu anifeiliaid anwes.

Mae cam-drin geiriol yn amlwg pan fo'n cynnwys gweiddi a sarhau personol, ond gall hefyd fod yn fwy cynnil.Er enghraifft, gall y cam-driniwr wrthod trafod materion y credwch chi eu bod yn bwysig, diystyru'ch barn, a gwneud sylwadau cynnil am eich diffyg deallusrwydd.

Gall cam-drin rhywiol gynnwys galw enwau rhywiol sarhaus arnoch, ymatal rhag rhyw neu ddangos serch, eich gorfodi i wneud gweithredoedd rhywiol neu i gael rhyw yn erbyn eich ewyllys, eich gorfodi i wylio neu edrych ar bornograffi, neu rannu storïau neu ddelweddau rhywiol amdanoch chi heb eich caniatâd.

Mae cam-drin yn y cartref yn niweidiol i'ch lles a gall roi bywydau mewn perygl. Mae'n niweidio'ch hunan-barch a'ch iechyd meddwl.

Mae cam-drin yn y cartref hefyd yn effeithio ar blant. Hyd yn oed os nad ydynt yn bresennol pan fo'n digwydd, maent yn aml yn y tŷ ac yn gwybod beth sy'n digwydd.Gall profi cam-drin yn y cartref yn ystod plentyndod achosi niwed tymor hir i ddatblygiad emosiynol a seicolegol plentyn.

Os ydych yn dioddef cam-drin yn y cartref, neu yn adnabod rhywun sydd yn dioddef, ceisiwch help a chyngor ar sut i ddelio ag o os gwelwch yn dda.

nôl i'r dechrau