Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

38. Sut alla i gael ysgariad?

Ysgariad yw'r broses gyfreithiol o derfynu priodas.Mae angen i chi wneud cais i'ch llys sirol lleol er mwyn cael ysgariad, a llenwi cyfres o ffurflenniMae ffioedd yn daladwy i'r llys ar gychwyn y broses ac ar y cam olaf.

Enw'r ffurflen gyntaf yw Deiseb.Mae'n nodi gwybodaeth sylfaenol ynglŷn â'r briodas a seiliau'r (neu resymau) ysgariad.Y sail unigol yw bod eich priodas wedi methu'n derfynol, ac mae'n rhaid i chi brofi hyn trwy ddibynnu ar un o'r pum ffaith gyfreithiol canlynol.

1. Godineb: rhaid i'ch gŵr neu'ch gwraig fod wedi cael cyfathrach rywiol gyda pherson o'r rhyw arall ac o ganlyniad rydych yn teimlo'i bod yn annerbyniol parhau i fyw gydag o/hi.

2. Ymddygiad afresymol – mae hyn yn cynnwys unrhyw ymddygiad sydd yn annerbyniol i chi ac mae angen i chi roi tua chwe enghraifft o'r ymddygiad.

3. Enciliad:rhaid i'ch gŵr neu'ch gwraig fod wedi cynllunio i'ch gadael ac wedi bod yn absennol am ddwy flynedd cyn i chi allu cychwyn yr achos.

4. Gwahanu ers dwy flynedd: os yw eich gŵr neu'ch gwraig yn cydsynio i hynny, gallwch gael ysgariad os ydych wedi gwahanu ers mwy na dwy flynedd.

5. Gwahanu ers pum mlynedd: os ydych wedi gwahanu ers mwy na phum mlynedd, gallwch gael ysgariad heb gydsyniad eich gŵr neu'ch gwraig.

Os oes plant o'r briodas, rhaid i chi lenwi ffurflen o'r enw Datganiad Trefniadau ar gyfer Plant.

Rhaid rhoi'r ddwy ffurflen yma a'r dystysgrif briodas wreiddiol i'r llys sirol lleol.Fe'u hanfonir drwy'r post at eich gŵr neu'ch gwraig gan y llys.Ni all yr ysgariad fynd yn ei flaen hyd oni bydd eich partner wedi dychwelyd y ffurflen cydnabod gwasanaeth i'r llys sy'n profi ei fod wedi derbyn y papurau, neu fod gan y llys brawf arall o hyn.

Pan fo hyn wedi digwydd, bydd y person a gychwynnodd yr ysgariad (a elwir yn ddeisebydd) yn llenwi ffurflen gais am Archddyfarniad Amodol.Mae'r ffurflen yn cynnwys datganiad dan lw sy'n cadarnhau'r wybodaeth a roddwyd yn y ddeiseb.Yna bydd barnwr rhanbarth yn ystyried yr holl bapurau ac, os ydyw'n derbyn bod gennych hawl i ysgariad, yn caniatau'r Archddyfarniad Amodol.Chwe wythnos ac un diwrnod ar ôl yr Archddyfarniad Amodol, gall y deisebydd wneud cais am yr Archddyfarniad Absoliwt, sef y datganiad sy'n terfynu'r briodas.

Mae angen i chi a'ch partner feddwl am y setliad ariannol yn ystod y broses ysgaru.Gallwch eich dau ofyn i'r llys gymeradwyo cytundeb ar ôl caniatau'r Archddyfarniad Amodol.Os na allwch chi a'ch partner gytuno ar drefniant ariannol, gall y naill neu'r llall ofyn i'r llys benderfynu pa setliad sy'n deg.

nôl i'r dechrau