Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

37. Beth yw cyfrifoldeb rhiant?

Dyma'r term cyfreithiol am yr holl hawliau a chyfrifoldebau sydd gan riant dros blentyn.Mae gan fam bob amser gyfrifoldeb rhiant, ond mae'r sefyllfa'n wahanol ar gyfer tadau ac mae'n dibynnu ar amgylchiadau.

Nid yw'r gyfraith yn nodi'n fanwl beth yw cyfrifoldeb rhiant, ond mae'n cynnwys:

 • darparu cartref i'r plentyn
 • cael cyswllt â'r plentyn a byw gydag o
 • gwarchod a chynnal y plentyn
 • disgyblu'r plentyn
 • dewis a darparu addysg i'r plentyn
 • penderfynu ar grefydd y plentyn
 • cytuno ar driniaeth feddygol y plentyn
 • enwi'r plentyn a chytuno ar unrhyw newid yn enw'r plentyn
 • bod gyda'r plentyn pan fo y tu allan i'r DU a chytuno i ymfudiad y plentyn, os cyfyd y mater hwnnw
 • bod yn gyfrifol am eiddo'r plentyn
 • penodi gwarcheidwad i'r plentyn, os yn ofynnol
 • caniatáu i wybodaeth gyfrinachol am y plentyn gael ei datgelu.

Os yw rhieni yn briod â'i gilydd pan enir eu plentyn, neu os ydynt wedi mabwysiadu plentyn ar y cyd, mae gan y ddau gyfrifoldeb rhiant.Nid yw rhieni'n colli cyfrifoldeb rhiant os ydynt yn ysgaru.

Os yw'r rhieni'n ddi-briod, gall y tad ennill cyfrifoldeb cyfreithiol dros y plentyn hwn trwy un o'r ffyrdd hyn:

 • (o 1 Rhagfyr 2003) trwy gofrestru genedigaeth y plentyn ar y cyd gyda'r fam
 • trwy gytundeb cyfrifoldeb rhiant gyda'r fam
 • trwy orchymyn cyfrifoldeb rhiant, a roir gan lys.

Nid yw byw gyda'r fam, hyd yn oed am amser hir, yn rhoi i'r tad gyfrifoldeb rhiant ac os nad yw'r rhieni'n briod, nid yw cyfrifoldeb rhiant bob amser yn cael ei drosglwyddo i'r tad naturiol petai'r fam yn marw.

Gall tad hefyd fynd i'r llys i ennill cyfrifoldeb rhiant.Bydd y llys yn ystyried:

 • graddau'r ymroddiad a ddangosir gan y tad at ei blentyn
 • graddau'r agosatrwydd rhwng y tad a'r plentyn
 • rhesymau'r tad dros wneud cais am gyfrifoldeb rhiant.

Bydd y llys yn penderfynu p'un ai i dderbyn neu wrthod y cais, ond yn y rhan fwyaf o achosion bydd y cais yn llwyddo.

nôl i'r dechrau