Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

36. Pa drefniadau sy’n arferol ar gyfer y plant yn dilyn gwahanu?

Pan fo cyplau’n gwahanu, mae hynny hefyd yn effeithio ar unrhyw blant yn y berthynas.Mae’n bwysig meddwl am y plant a’u teimladau yn ystod yr amser anodd iawn hwn i chi a’ch partner.

Mae plant yn wydn.Gallant addasu i newidiadau yn eu bywydau cyn belled ag y dywedir wrthynt beth fydd yn digwydd, ond dylech sicrhau eu bod yn cael eu cadw allan o anghydfodau a dadleuon.

Ceisiwch gofio, er bod y berthynas agos rhyngoch chi a’ch partner wedi dod i ben, rydych chi’ch dau yn dal yn rhieni i’r plant ac mae angen i chi ganfod ffordd o reoli’r berthynas barhaus hon.Y peth gorau i’r plant yw gweld bod eu rhieni yn cyd-dynnu ac yn gwneud penderfyniadau amdanynt ar y cyd.

Nid oes rheolau ynglŷn â pha drefniadau y dylid eu gwneud ar gyfer y plant ar ôl gwahanu.Mae pob teulu’n wahanol ac mae angen i chi gytuno ar yr hyn sy’n gweithio i chi.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod plant fel rheol yn elwa o berthynas barhaus gyda’r ddau riant.Fel rheol, mae gan blant eu prif gartref gydag un rhiant (a elwir yn ‘breswyl’) a byddant yn treulio amser gyda’r rhiant arall (a elwir yn ‘gyswllt’).Mae’n bosibl cael preswylio ar y cyd, sy'n golygu bod plant yn rhannu eu hamser rhwng dau gartref.Nid oes raid i’r amser a dreulir yn y naill gartref a’r llall fod yr un fath.

Nid oes unrhyw reolau ynglŷn â pha fath o gyswllt ddylai ddigwydd.Mae pob sefyllfa’n wahanol.Bydd yr hyn sy’n briodol ac yn ddiogel yn amrywio o deulu i deulu.Gall cyswllt fod yn helaeth a gall gynnwys plant yn aros dros nos.Neu gellir ei arolygu gan aelod arall o’r teulu neu drydydd parti annibynnol os credir fod y rhiant arall yn fygythiad i'r plant.Dan amgylchiadau eithriadol, gellir cyfyngu cyswllt i fod yn gyswllt anuniongyrchol yn unig.Mae hyn yn golygu bod llythyrau, cardiau ac anrhegion yn cael eu hanfon ond nid oes cyswllt wyneb yn wyneb.

Mae bob amser yn well cytuno rhyngoch chi ar drefniadau ar gyfer y plant, ond os na allwch wneud hyn gallwch gael cyngor ar eich dewisiadau.

Bydd angen i chi feddwl am gefnogaeth ariannol i’r plant (cynhaliaeth) ar ôl y gwahanu.Mae gan y rhiant nad yw’n cynnal prif gartref y plant (a elwir yn ‘rhiant absennol’) ddyletswydd i dalu cynhaliaeth i’r rhiant arall.Gall yr Asiantaeth Cynnal Plant gyfrifo faint ddylai’r gynhaliaeth hon fod, a cheir gwybodaeth ddefnyddiol am hyn ar ei gwefan.

nôl i'r dechrau