Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Beth yw cost cael help cyfreithiol?

Mae llawer o sefydliadau o fewn ein cyfeiriadur ymgynghorwyr cyfreithiol yn cynnig rhai neu’r cyfan o’u gwasanaethau am ddim. Mae eraill yn codi tâl am eu gwasanaeth. Dylai pob un ohonynt ddweud wrthych, pan siaradwch â hwynt am y tro cyntaf, beth yw eu ffî.
Isod ceir rhywfaint o wybodaeth ynglŷn â faint y gall cael help cyfreithiol ei gostio i chi, hynny’n dibynnu ar eich amgylchiadau.

Cymorth cyfreithiol (a elwir hefyd yn Gronfa Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol)

Mae Cymorth cyfreithiol yn helpu pobl na allant fforddio gwasanaethau cyfreithiol, ar yr amod eu bod yn bodloni amodau neilltuol. Fe all y bydd gofyn i chi dalu rhai o gostau’ch achos. Bydd eich ymgynghorydd yn dweud rhagor wrthych.

Gallwch ddefnyddio’r cyfrifydd Cymorth cyfreithiol i weld a ydych yn gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol.

Gwasanaethau am ddim

Mae llawer o sefydliadau, megis Cyngor ar Bopeth a Chanolfannau Cyfraith, yn cynnig gwasanaeth am ddim. Fodd bynnag, fe all y bydd yn rhaid i chi dalu rhai taliadau, megis llungopïo, i gwrdd â chostau’r sefydliad.

Cyfweliad cyntaf am ddim

Mae llawer o ymgynghorwyr yn cynnig cyfnod penodol o gyngor cyntaf am ddim. Yn aml 30 munud yw hwn.

Cyfweliad ffî benodedig

Mae rhai cyfreithwyr yn cynnig cyfweliad (30 munud fel rheol) am ffî benodedig.

Taliadau cyfreithwyr

Mae cyfreithwyr yn codi tâl mewn ffyrdd gwahanol, yn cynnwys cyfradd awr, ffioedd penodedig a ffioedd canran. Ar ddechrau’r achos, rhaid i’r cyfreithiwr ddweud wrthych beth fydd cost tebygol eich achos a sut y cyfrifir eich tâl. Trwy gydol eich achos dylai’r cyfreithiwr ddweud wrthych beth yw’ch costau ar y pryd.

Pro Bono

Mae llawer o gyfreithwyr yn cynnig rhai gwasanaethau am ddim. Gelwir hyn yn ‘Pro Bono’. Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am waith Pro Bono ar y gwefannau hyn:

Grŵp Pro Bono Cyfreithwyr (prosiectau ‘LawWorks’)
Uned Bar Pro Bono (bargyfreithwyr)
Uned Cynrychiolaeth am Ddim (mewnfudo a chyflogaeth)

Undebau Llafur a sefydliadau moduro

Gall undebau llafur gynnig i’w haelodau gyngor cyfreithiol am ddim neu’n rhad. Gall sefydliadau moduro fel yr AA a’r RAC hefyd gynnig cyngor ar faterion sy’n ymwneud â moduro.

nôl i'r dechrau