Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cael cymorth trwy ddefnyddio’r cyfrifydd

Cael cymorth trwy ddefnyddio’r cyfrifydd

Problemau technegol

Rwy’n dal i golli’r rhifau

Rhaid i chi ddefnyddio botymau ‘nesaf’ ac ‘yn ôl’ y cyfrifydd i symud trwy’r cyfrifydd, yn hytrach na botymau Ymlaen ac Yn ôl y porwr.

Nid wyf yn deall cwestiwn

Bydd clicio ar y botymau a farciwyd “i” yn rhoi rhywfaint o help i ateb cwestiynau a deall termau a all fod yn anghyfarwydd i chi.

Os ydych yn dal i gael trafferth yn ateb cwestiynau, gallwch ein galw’n ôl ar 08001 225 6653 (o 4c/mun), neu ofyn i ni eich galw’n ôl.

Ymddangosai fel pe bawn hanner ffordd trwodd, ac yna’n sydyn roeddwn yn y diwedd.

Mae’r bar treigl yn dangos pa mor bell ydych chi trwy’r cyfrifydd, ond gall fod eich atebion i rai cwestiynau yn golygu y gall eich cyfrifydd roi atebiad yn syth i chi, er bod y bar treigl yn ymddangos fel petaech ond hanner ffordd trwodd.

Pwy na ddyliai ddefnyddio’r cyfrifydd?

Ni ddylech ddefnyddio’r cyfrifydd os oes gennych chi neu’ch partner amgylchiadau ariannol cymhleth – hynny yw, os ydych:

 • yn hunangyflogedig
 • yn gyfranddaliwr mewn cwmni cyfyngedig preifat
 • yn gyfarwyddwr cwmni
 • yn bartner mewn partneriaeth busnes.

Os ydych o fewn un o’r grwpiau hyn, dylech siarad ag ymgynghorydd, a all ddweud wrthych a ydych yn gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol ai peidio. Gallwch gael hyd i ymgynghorydd cyfreithiol yn ein cyfeiriadur.

Ni ddylech chwaith ddefnyddiao’r cyfrifydd os ydych:

 • yn ceisio cyngor a chymorth gydag achos troseddol
 • yn ymgynghorydd cyfreithiol yn cynghori cleient.

Pa ddogfennau fydd eu hangen arnaf pan yn defnyddio’r cyfrifydd?

Fe ofynnir cwestiynau i chi ynglŷn â’ch incwm a’ch cynilion (“cyfalaf”), felly fe fydd arnoch angen:

 • slipiau cyflog o’r tri mis diwethaf
 • cofnodion o gostau gwarchod plant
 • eich llyfr budd-daliadau
 • eich llyfr rhent neu anfonebau morgais
 • polisïau yswiriant bywyd neu waddol
 • manylion am stociau, bondiau a chyfranddaliadau
 • manylion am weithredoedd ymddiriedolaeth neu gronfeydd ymddiriedolaeth
 • balans eich cyfrifon banc neu gymdeithas adeiladu
 • manylion am fuddsoddiadau tymor penodol etc
 • manylion am daliadau cynnal

Os oes gennych bartner, bydd angen i chi ddarparu eu manylion ariannol hwythau yn ogystal.

Pam na all warantu y byddaf yn cael cymorth cyfreithiol?

Mae’r cyfrifydd yn gwirio a ydych yn gymwys yn ariannol ar gyfer cymorth cyfreithiol. Yn ogystal, bydd angen i’ch achos basio prawf teilyngdod i sicrhau ei fod yn werth ei ddwyn i lys. Bydd eich ymgynghorydd cyfreithiol yn delio â hyn ar eich rhan.

Fe ddywed y cyfrifydd hefyd a fydd angen i chi gyfrannu tuag at eich costau cyfreithiol. Os ydych yn ennill neu’n cadw arian neu eiddo mewn achos sifil gyda chymorth arian cyhoeddus gan y CGC, fe all y bydd yn rhaid i chi ad-dalu yr oll neu ran o’ch costau cyfreithiol o’r arian neu’r eiddo hwnnw. Bydd yr arian a ad-delir gennych yn mynd tuag at yr hyn a gostiodd eich achos.

Gelwir hyn yn ‘dâl statudol’. Gallwch ganfod rhagor amdano yn ein taflen ‘Y Tâl Statudol’.

nôl i'r dechrau