Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Mewn llys

Mewn llys

Os cawsoch eich cyhuddo o droseddu a bod rhaid i chi ymddangos mewn llys, mae yna ychydig o bethau y dylech eu gwybod.

Bydd angen cyfreithiwr arnoch. Maent ar eich ochr chi a byddant yn eich cefnogi. Bydd eich cyfreithiwr yn eich helpu i gael tystiolaeth; yn galw tystion a bydd eu gwybodaeth a’u profiad yn helpu i ffurfio’ch amddiffyniad.

Eich hawl yw cael eich cynrychioli gan gyfreithiwr, sut bynnag yr ydych yn bwriadu pledio. Mae gan bawb hawl i gyngor cyfreithiol am ddim yng ngorsaf yr heddlu, ond os aiff eich achos i lys, bydd raid i rai pobl dalu.

Gall eich cyfreithiwr eich cynghori a’ch helpu i wneud cais am gymorth cyfreithiol yn y llys. Bydd angen i chi ddarparu’ch Rhif Yswiriant Cenedlaethol, tystiolaeth o’ch incwm (yn cynnwys budd-daliadau) a’ch costau byw hanfodol.

Canfyddwch eich cyfreithiwr amddiffyn agosaf trwy ddefnyddio'r cyfeirlyfr.

Ceir dau fath o lys – mae cymorth cyfreithiol ychydig yn wahanol yn y naill a’r llall:

Yn y llys ynadon

Os cynhelir eich achos mewn llys ynadon gall y byddwch â hawl i gynrychiolaeth gyfreithiol am ddim. Mae’n dibynnu ar eich oedran, eich incwm, amgylchiadau’ch teulu a’r math o achos. Fel rheol nid yw’r achosion lleiaf un yn gymwys.

Byddwch yn cael cynrychiolaeth gyfreithiol am ddim os ydych:

 • dan 18
 • ar gymhorthdal incwm neu fudd-dal arall.

Siaradwch â staff y llys neu siaradwch a'r cyfreithiwr sydd ar ddyletswydd yn y llys i ganfod a ydych yn gymwys ai peidio.

Yn Llys y Goron

Mae’r system yn newid. Ar hyn o bryd, mae cymorth cyfreithiol yn gofalu am gost bron y cyfan o’r achosion a gynhelir yn Llys y Goron.

O Ionawr 2010 cyflwynir system newydd – bydd pawb yn parhau i gael cynrychiolaeth cymorth cyfreithiol, ond bydd y rhai all ei fforddio yn talu tuag at eu costau amddiffyn.

Bydd tua un person o bob pedwar yn gorfod talu rhywfaint.

Ni fydd raid i chi dalu os ydych:

 • dan 18
 • ar gymhorthdal incwm neu fudd-dal arall.

Ar ddiwedd yr achos, os canfyddir eich bod yn ddieuog, ad-delir gyda llog unrhyw gyfraniadau a dalwyd gennych.

Os canfyddir eich bod yn euog a’ch bod yn berchen ar fwy na £30,000 o gyfalaf neu gynilion, gall y byddwch hefyd yn gorfod cyfrannu tuag at gostau'ch amddiffyniad o hyn.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais am gymorth cyfreithiol i ganfod a oes raid i chi dalu. Bydd eich cyfreithiwr yn eich helpu a’ch cynghori.

Pryd fydd y cynllun newydd yn Llys y Goron yn cychwyn?

Y Llysoedd y Goron cyntaf i fabwysiadu’r cynllun talu newydd yn Ionawr 2010 yw:

 • Blackfriars
 • Abertawe
 • Preston
 • Bradford
 • Norwich

Bydd Llysoedd y Goron eraill yng Nghymru a Lloegr yn dilyn rhwng Ebrill a Mehefin 2010.

Lawrlwythwch ein canllaw poced i ddiffynyddion (dolen yn agor mewn ffenestr newydd), sy’n egluro prawf modd mewn llysoedd

nôl i'r dechrau