Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Gofal nyrsio a phreswyl

Gwybodaeth am ofal pobl wael neu hyn mewn cartrefi gofal. Yn cynnwys asesiadau ar gyfer gofal; dewis cartref gofal; a thaliadau.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

an_healthandsocialcare_2.JPG

Iechyd meddwl

Gall cael eich cadw mewn ysbyty dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 fod yn brofiad brawychus a dryslyd. Dysgwch am eich hawliau os cedwir chi neu rywun rydych yn ei adnabod dan y weithdrefn mynediad a elwir yn gyffredin yn ‘secsiynu’.


an_healthandsocialcare_3.JPG

Gofal cymunedol

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn ei chael hi’n anodd ymdopi â byw o ddydd i ddydd, fe all y cewch help ar ffurf gofal cymdeithasol. Canfyddwch ragor.


an_healthandsocialcare_4.JPG

Achosion gofal

Eich safle cyfreithiol petai’r gwasanaethau cymdeithasol yn pryderu am les eich plentyn ac yn ystyried dwyn achos gofal.


an_healthandsocialcare_5.JPG

Damweiniau meddygol

Os cawsoch driniaeth feddygol a aeth o chwith neu heb weithio’n iawn, fe all y byddwch yn gallu cael iawndal am eich anafiadau. Canfyddwch ragor.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau