Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Gwahaniaethu

Mae?n cynnwys gwybodaeth am eich hawliau os cewch eich trin yn salach nag eraill yn y gwaith oherwydd eich oed, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw neu dueddfryd rhywiol. Am ragor o wybodaeth am eich hawliau parthed gwahaniaethu yn eich herbyn.

Gwybodaeth a chyngor o wefannau eraill

Ein dewisiadau rhagorol

Beth all fy nghyflogwr ei dynnu o fy nghyflog?Beth all fy nghyflogwr ei dynnu o fy nghyflog?

Atebwch ie neu nage i'n cwestiynau a chanfyddwch beth yw eich hawliau a beth allwch chi ei wneud nesaf.


CyflogaethCyflogaeth (Yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd)

Eich hawliau cyfreithiol pan fyddwch yn gweithio, yn cynnwys yr hyn sydd yn rhaid i'ch cyflogwr ei wneud i chi, a sut y dylai ymddwyn tuag atoch.


Hawliau ar gyfer pobl anabl

Hawliau ar gyfer pobl anabl

Nid oes raid i chi ddioddef gwahaniaethu nac aflonyddu oherwydd bod gennych anabledd. Canfyddwch beth yw eich hawliau cyfreithiol, a beth i'w wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.


Gwahaniauethu ar sail hil

Gwahaniaethu ar sail hil

Nid oes raid i chi ddioddef gwahaniaethu nac aflonyddu oherwydd lliw eich croen neu oherwydd eich grŵp ethnig. Canfyddwch beth yw eich hawliau cyfreithiol, a beth i'w wneud os gwahaniaethir yn eich erbyn.

Angen cyngor nawr?

Ffoniwch 08001 225 6653 am gyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, neu gofynnwch i ni eich ffonio neu eich e-bostio'n ôl.

nôl i'r dechrau