Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Meysydd y gyfraith

Gallwch ddefnyddio’r cyfeirlyfr i chwilio am ymgynghorwyr cyfreithiol yn y meysydd cyfraith canlynol:

Budd-daliadau lles

Help gyda’ch hawliau i fudd-daliadau lles, megis Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Byw i’r Anabl. Er enghraifft, gall fod arnoch angen cyngor ar fudd-dal tai, pensiynau rhyfel neu bensiynau’r wladwriaeth.

Gweithredu yn erbyn yr heddlu

Help gyda hawliadau yn erbyn yr heddlu. Er enghraifft, gall y byddwch angen cyngor ar achos yn erbyn yr heddlu am ymosod, myned i mewn i’ch cartref, carcharu ar gam, arestio ar gam, erlyn maleisus neu unrhyw gamddefnydd arall o awdurdod yr heddlu.

Esgeuluster clinigol

Cymorth gyda hawliadau am iawndal yn erbyn pob math o ymarferwyr meddygol cyhoeddus neu breifat. Mae hyn yn cynnwys triniaeth gan ddoctoriaid, nyrsys a deintyddion.

Gofal cymunedol

Help gyda gwasanaethau yn y gymuned a ddarperir gan adran gwasanaethau cymdeithasol neu awdurdod gofal iechyd. Er enghraifft, gall y byddwch angen help i ddwyn hawliad am fethiant wrth ddarparu gwasanaethau neu adnoddau i bobl wael, yr henoed neu bobl ag anableddau.

Cytundebau defnyddwyr a chyffredinol

Help gyda phob math o gytundebau a wneir gan ddefnyddwyr. Er enghraifft, gall y byddwch angen cyngor ar ddwyn hawliad pan nad yw cynnyrch yn gwneud yr hyn y dywedodd y gwerthwr neu’r gwneuthurwr y byddai’n ei wneud. Gall eich bod angen cwmni i gyflawni cytundeb a lofnodwyd gennych neu i gywiro gwaith nad yw’n ddigon safonol.

Am fwy o wybodaeth a chyngor, gweler ein taflen Problemau gyda Nwyddau a Gwasanaethau (mae'r ddolen yma'n agor mewn ffenest newydd).

Trosedd

Help cyfreithiol ar bopeth sy’n ymwneud ag achosion troseddol. Er enghraifft, mae’n cynnwys cymorth pan gewch eich archwilio, eich erlyn a’ch dedfrydu. Gall y byddwch angen cyngor ar hyd dedfryd o garchar, cadw neu barôl, neu ar sut y caiff carcharorion eu trin.

Dyled

Help mewn perthynas ag arian sy'n ddyledus gennych. Er enghraifft, gall y byddwch angen cymorth oherwydd eich bod yn fethdalwr neu’n fethdaliadol. Gall eich bod eisiau gwybod am eich sefyllfa gyfreithiol os ydych ar ei hôl hi gyda’ch taliadau morgais, treth neu fuddsoddiadau.

Addysg

Help gyda phroblemau ym maes gwasanaeth addysg, yn cynnwys methu â darparu addysg. Er enghraifft, gall eich bod eisiau gwybod ynglŷn â dwyn achos cyfreithiol am ariannu addysgol neu am addysg ar gyfer anghenion arbennig.

Cyflogaeth

Help gydag unrhyw beth sy’n ymwneud â gwaith. Er enghraifft, gall eich bod yn teimlo i chi gael eich diswyddo'n annheg, neu gall fod arnoch angen cyngor ar p'un a oes gennych achos am wahaniaethu ar sail hil neu ryw neu beidio. Gall eich bod eisiau gwybod a yw streic yn gyfreithiol ai peidio neu beth yw eich sefyllfa ynglŷn â chyfrinachedd gweithwyr.

Teulu

Help gyda materion teuluol, megis gwahanu ac ysgaru, cynnal plant a chyfryngu teuluol. Er enghraifft, gallwch gael help gyda beth i’w wneud am drais yn y cartref, neu os caiff eich plentyn ei roi mewn gofal neu ei ystyried ar gyfer mabwysiadu.

Tai

Help gyda phroblemau cyfreithiol yn ymwneud â’ch cartref. Er enghraifft, gallwch gael cyngor os ewch i ddyled gyda’ch rhent neu forgais, neu os cewch eich troi allan Mae’n cynnwys hawliau prydleswyr a pherchnogion tai, a phroblemau wrth brynu neu werthu’ch cartref.

Mewnfudo a chenedligrwydd

Help gydag unrhyw beth sy’n ymwneud â mewnfudo i’r DU. Er enghraifft, gall fod gennych gwestiynau mewn perthynas â’ch cenedligrwydd neu eich hawl i aros yn y wlad hon. Gall fod arnoch angen gwybod ynglŷn â’r papurau mae’n rhaid i chi eu dangos er mwyn dod i mewn i’r DU neu paham am y gellid eich alltudio.

Iechyd meddwl

Help gyda phob mater pan fo iechyd meddwl yn flaenllaw; er enghraifft pan fyddwch angen i wasanaeth gael ei ddarparu i aelod o’ch teulu neu y’ch gorfodir i aros (cadw) mewn sefydliad. Gallwch gael help gydag unrhyw beth sy’n ymwneud â Deddf Iechyd Meddwl 1983.

Niwed corfforol

Help gyda hawliadau am iawndal am anaf a achosir gan berson neu sefydliad arall. Er enghraifft, gall fod arnoch angen cyngor ar hawlio yn dilyn damwain ffordd, neu ar p’un a allwch hawlio oherwydd damwain yn y gwaith neu beidio.

Yn anaml iawn y mae cymorth cyfreithiol ar gael ar gyfer achosion niwed corfforol, ond gallech gael trefniant 'dim-ennill, dim ffi'. Gweler ein taflen ‘Achosion dim-ennill, dim-ffi’ am fwy o wybodaeth a chyngor.

Cyfraith gyhoeddus

Help gyda hawliau sifil a hawliau dynol. Er enghraifft, gall eich bod eisiau gwybod sut y bydd Deddf Hawliau Dynol 1998 yn effeithio ar eich sefyllfa. Gallwch gael gwybodaeth am ddiogelu data, rhyddid gwybodaeth, a sut i herio penderfyniadau cyrff cyhoeddus.

nôl i'r dechrau