Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

A Yw Cyfryngu Yn Addas I Chi?

Gwelwch Bob Offer Cyngor Gwelwch Bob Offer Cyngor

A yw cyfryngu yn addas i chi?

Mae cyfryngu teuluol yn ffordd o helpu teuluoedd i ddatrys problemau ynglŷn â phlant neu faterion ariannol y tu allan i’r llysoedd.

Mae’n broses wirfoddol pan fo aelodau o’r teulu yn gallu cyfarfod yn ddiogel ym mhresenoldeb cyfryngwr teuluol i drafod anghydfodau ynglŷn ag arian neu blant.  Hyfforddwyd y cyfryngwr teuluol i helpu pobl i geisio datrys eu hanghydfodau heb orfod defnyddio’r llys.  Mae’r cyfryngwr teuluol yn ddiduedd ac yn annibynnol, felly nid yw’n cymryd ochrau nac yn dweud wrth bobl beth ddylent ei wneud i ddatrys eu problemau. 

Nid yw cyfryngu yn amcanu at helpu pobl ddod yn ôl at ei gilydd, ond i’w helpu i reoli eu dyfodol yn well.  Mae’n annhebygol y bydd cyfryngu’n addas os bu cam-drin yn y cartref neu drais rhyngoch chi a’r person arall.

Darllenwch ragor am gyfryngu teuluol

Darllenwch ragor  am yr hyn sy'n digwydd mewn cyfryngu

A oes materion na allwch gytuno arnynt na'u datrys gyda'ch gilydd?

A yw'r anghydfod yn ymwneud â phlant?

A ydych yn cytuno ynglŷn â sut i rannu'ch asedau ariannol ac asedau eraill megis eich cynilion, buddsoddiadau yn eich cartref, a sut i rannu'ch rhwymedigaethau?

nôl i'r dechrau