Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Beth Yw Fy Hawliau Os Dileir Fy Swydd?

Gwelwch Bob Offer Cyngor Gwelwch Bob Offer Cyngor

Mae dileu swyddi yn ddull teg o ddiswyddo. Mae'n digwydd pan fo cyflogwr yn penderfynu ei fod angen llai o bobl yn y busnes.

Yn ymarferol, mae dileu swyddi yn digwydd dan un o'r amgylchiadau canlynol:

 • Mae busnes yn dod i ben
 • Mae gweithle'n cau - mae cangen benodol o'r busnes yn cau
 • Ceir llai o angen am weithwyr i wneud math arbennig o waith yn y sefydliad.

Rhaid i'ch cyflogwr ddilyn gweithdrefn deg a'ch caniatau i apelio.

Ddaru'ch cyflogwr ddilyn gweithdrefn deg a'ch caniatau i apelio?

Mae'n ddyletswydd ar eich cyflogwr i ymgynghori gyda chi ynglŷn â dileu eich swydd.

A yw swyddi 20 neu fwy o bobl yn cael eu dileu? 

Mae'n ddyletswydd ar eich cyflogwr i ymgynghori gyda chi yn unigol.

Dylai'r ymgynghori ddechrau pan fo'r cyflogwr yn ymwybodol y gallai dileu swyddi fod yn angenrheidiol.  Pwrpas yr ymgynghori yw archwilio ffyrdd o:

 • osgoi dileu'r swyddi
 • lleihau'r nifer o weithwyr a ddiswyddir
 • lleihau difrifoldeb canlyniad y diswyddo.

Dylai'ch cyflogwr ysgrifennu atoch i'ch hysbysu bod eich swydd mewn perygl o gael ei dileu.  Dylai eich gwahodd i gyfarfod i drafod meini prawf dileu'r swydd a ph'un a ydych yn eu bodloni ai peidio; a chynnig i chi'r hawl i apelio. Dylai hefyd ddweud wrthych:

 • beth yw'r rhesymau am y dileu swyddi arfaethedig
 • faint o weithwyr a pha fath o weithwyr sy'n debygol o weld eu swyddi'n cael eu dileu
 • sut y bydd yn dewis pobl ar gyfer dileu eu swyddi
 • pa weithdrefn y bydd yn ei dilyn
 • ynglŷn â thâl dileu swydd.

A ddilynwyd y gweithdrefnau hyn?

nôl i'r dechrau