Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Beth All Fy Nghyflogwr Ei Ddidynnu O Fy Nghyflog?

Gwelwch Bob Offer Cyngor Gwelwch Bob Offer Cyngor

Beth all fy nghyflogwr ei ddidynnu o fy nghyflog?

Gall eich cyflogwr wneud didyniadau statudol, er enghraifft:

 • treth
 • yswiriant cenedlaethol
 • taliad benthyciad myfyriwr
 • taliad gorchymyn llys
 • Gall eich cyflogwr wneud didyniadau ychwanegol:
 • os yw eich cytundeb gwaith yn dweud y gall wneud hynny, ac y rhoddwyd copi o’r cytundeb hwnnw i chi, neu
 • os ydych wedi cytuno’n ysgrifenedig y gall wneud y didyniadau hyn, cyn iddo wneud hynny.

Ni all eich cyflogwr wneud unrhyw ddidyniadau eraill. Os gwna, gallwch ddwyn hawliad mewn Tribiwnlys Cyflogaeth.

Pam na all fy nghyflogwr atal o fy nghyflog?

Unrhyw ran neu’r cyfan o’ch cyflog yn cynnwys:

 • bonws neu gomisiwn
 • tâl gwyliau
 • tâl salwch
 • tâl mamolaeth neu dadolaeth
 • tâl mabwysiadu
 • credydau treth gweithio
 • taliadau meddygol a mamolaeth

A ydych yn gobeithio cael un o’r rhain yn ôl?

A ydych yn gweithio mewn siopau adwerthu, banciau, gorsafoedd petrol etc?

Efallai bod gennych hawliad yn erbyn eich cyflogwr.

Mae’r rheolau ynglŷn â’r mathau hyn o weithwyr ychydig yn wahanol a gallant fod yn fwy cymhleth. I asesu’ch hawliad a chanfod a allwch adennill yn arian a ddidynnwyd, rydych angen siarad ag ymgynghorydd cyfreithiol arbenigol.

nôl i'r dechrau