Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

  • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

    Galwch 08001 225 6653
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
  • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
  • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Cwestiynau Cyffredin am gyngor drwy e-bost

Beth sy'n digwydd pan anfonaf fy ymholiad atoch?
Bydd un o'n cysylltyddion yn ateb eich ymholiad. Nid ydynt wedi derbyn hyfforddiant cyfreithiol, ond byddant yn gallu canfod pa fath o wybodaeth a chyngor sydd ei angen arnoch.

Oes ots beth yw'r mater?
Mae ein cysylltyddion wedi cael eu hyfforddi i roi gwybodaeth ar unrhyw fater.
Fodd bynnag, nid yw cyngor arbenigol am ddim ond ar gael i'r rhai hynny sy'n gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol tuag at faterion mewn perthynas â Chyflogaeth, Budd-daliadau Lles, Dyled neu Dai.
I wirio a ydych yn gymwys i dderbyn cyngor arbenigol am ddim bydd ein cysylltydd yn gofyn i chi am beth gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol.

Sut fydd yr ymgynghorydd cyfreithiol arbenigol yn cysylltu â fi?
Bydd yr ymgynghorydd arbenigol yn cysylltu â chi drwy'r cyfeiriad e-bost a roddwyd. Gallwch hefyd ofyn iddynt gysylltu â chi dros y ffôn os dymunwch. Byddant wedyn yn ymgymryd â'ch achos.
Byddant yn ysgrifennu llythyrau ar eich rhan ac yn siarad â phobl fel landlordiaid a chredydwyr ar eich rhan. Gallant hyd yn oed baratoi bwndeli o ddogfennau i chi eu defnyddio mewn tribiwnlys cyflogaeth.

Pa bryd mae'r gwasanaeth yn agored?
Rydym ar gael dydd Llun i ddydd Gwener 9am-8pm ac ar foreau Sadwrn 9am-12.30pm a byddwn yn ateb ymholiadau yn ystod yr amseroedd hyn.

Sut fyddaf yn gwybod eich bod wedi derbyn fy ymholiad?
Bydd pob ymholiad yn cael ei gydnabod yn awtomatig. Pe na baech yn derbyn cydnabyddiaeth, cyflwynwch eich ymholiad unwaith eto os gwelwch yn dda.

Beth ddylwn ei wneud os oes angen cyngor ar frys arnaf?
Os yw eich mater yn fater brys ac y byddai disgwyl am hyd at 24 awr am ateb yn achosi anhawster i chi, ffoniwch linell gymorth CCC os gwelwch yn dda ar 08001 225 6653. Mae galwadau'n costio o 4c/mun, neu gallwch ofyn i ni roi galwad yn ôl i chi.

nôl i'r dechrau