Skip navigation (access key S)

Access Keys:

Cyfrinachedd

Angen siarad â rhywun nawr?

 • Cael cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim

  Galwch 08001 225 6653
 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 8.00pm
 • Dydd Sadwrn 9.00am i 12.30pm
 • Mae galwadau yn costio o 4c y funud - neu gofynnwch i ni eich ffonio'n ôl

Chwiliwch am gynghorwyr yn eich ardal chi

Canolfannau a Rhwydweithiau Cyngor Cyfreithiol Cymunedol

Mae canolfannau a rhwydweithiau Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yn darparu cyngor cyfreithiol a gwasanaethau cynrychiolaethol annibynnol a chyfrinachol.

Maent yn dwyn ynghyd ystod eang o wasanaethau cyngor cyfreithiol i’ch helpu chi gyda phroblemau sy’n ymwneud â:

 • budd-daliadau a chredydau treth
 • dyled
 • gwaith
 • tai
 • gofal cymunedol
 • cyfraith teulu

Sefydlir canolfannau a rhwydweithiau trwy Loegr a Chymru gyfan. Mae’r Ganolfan Cyngor Cyfreithiol Cymunedol gyntaf yn awr wedi ei hagor yn Gateshead.

A allant fy helpu i?

Mae cyngor cyfreithiol cyffredinol ar gael am ddim ar apwyntiad cychwynnol.

Mae cyngor pellach, arbenigol, ar gael os ydych yn gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol. Defnyddiwch ein cyfrifydd cymorth cyfreithiol i gael gwybod a allwch chi gael cyngor am ddim.

Ar gyfer rhai problemau ni fydd raid i chi fod yn gymwys ar gyfer cymorth cyfreithiol er mwyn derbyn cyngor arbenigol, er y bydd yn rhaid i chi fodloni meini prawf eraill efallai. Cewch eich cynghori ynglŷn â hyn yn ystod yr apwyntiad cychwynnol.

Beth os na all y ganolfan na’r rhwydwaith fy helpu?

Os na all y ganolfan na’r rhwydwaith eich helpu rhoddant wybod i chi am ffyrdd eraill o gael cymorth. Er enghraifft, efallai y cewch chi fanylion am sefydliad arall a allai helpu, neu fe roddir cyfarwyddiadau i chi ar sut i ganfod ffynonellau gwybodaeth gyfreithiol.

Canolfan Cyngor Cyfreithiol Cymunedol Gateshead

Lleolir Canolfan Cyngor Cyfreithiol Cymunedol Gateshead yn:

5 Regent Terrace
Gateshead
NE8 1LU

Ffôn: 0191 478 5100
Ffacs: 0191 477 4922

Mae’r ganolfan yn agored 9am-5pm, Llun hyd Gwener. Gallwch alw i mewn ac aros i gael gweld rhywun, neu fe allwch wneud apwyntiad ar gyfer adeg sy’n gyfleus i chi.

Mae’r Ganolfan yn ogystal yn cynnig cyngor yn Llyfrgell Blaydon bob dydd Mawrth o 9.30am hyd ganol dydd.

Daeth Canolfan Cyngor Cyfreithiol Cymunedol Gateshead i fod trwy bartneriaeth rhwng CAB Gateshead a Chanolfan Cyfraith Gateshead, ynghyd â thri chwmni o gyfreithwyr: Swinburne a Jackson, Ben Hoare Bell a David Gray a’i Gwmni. Ariennir y Ganolfan ar y cyd gan Gyngor Gateshead a’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.

Beth os na allaf fynd i’r Ganolfan?

Galwch ei gwasanaeth ffôn ar 08001 225 6653 neu chwiliwch ein cyfeiriadur i gael hyd i gynghorydd cyfreithiol cyfagos.

nôl i'r dechrau